CHÍNH SÁCH BẢO VỆ VÀ XỬ LÝ DỮ LIỆU

I. Nguyên Tắc Chung:

 1. Chính sách bảo vệ và xử lý dữ liệu này (“Chính Sách Dữ Liệu”) mô tả cách thức Công ty Trách nhiệm Hữu Hạn Netstars Việt Nam (gọi riêng là “Netstars Việt Nam); (gọi chung là “Công Ty” hoặc “chúng tôi”) xử lý Thông Tin Người Dùng theo quy định pháp luật (gọi chung là “Xử Lý”) và bảo đảm an toàn thông tin của các tổ chức, cá nhân (“Người Dùng”) tuân theo các quy định pháp luật áp dụng về bảo mật thông tin/dữ liệu cá nhân. Chính sách bảo mật này (“Chính Sách”) được lập nhằm quy định cách thức chúng tôi thu thập, sử dụng, tiết lộ, lưu trữ và/hoặc xử lý dữ liệu khi người dùng truy cập vào trang web teteshop.net, và ứng dụng TeteShop trên nền tảng Android hoặc iOS chính thức của chúng tôi và tất cả các trang web phụ liên quan khác (gọi chung là “Nền tảng”).

Bằng việc sử dụng các Dịch vụ, đăng ký Tài khoản với chúng tôi hoặc truy cập Nền tảng của chúng tôi, người dùng xác nhận và đồng ý cho phép chúng tôi thu thập, sử dụng, tiết lộ và/hoặc xử lý dữ liệu cá nhân của người dùng như quy định trong Chính sách này.

 1. Chủ thể Xử Lý và bảo đảm an toàn Thông Tin Người Dùng và mối quan hệ.
 • Dịch Vụ Tài Khoản là một trong các Dịch Vụ, bao gồm nhưng không giới hạn tính năng tạo tài khoản trên hệ sinh thái của Công ty do chúng tôi cung cấp, cho phép khách hàng đăng nhập và sử dụng các tiện ích, tính năng trên nền tảng.
 • Mọi Thông Tin Người Dùng phát sinh từ và/hoặc liên quan đến Dịch Vụ sẽ được Chúng tôi Xử Lý và bảo đảm an toàn theo quy định tại Chính Sách Dữ Liệu này. Trong trường hợp Công ty chấm dứt quan hệ hợp tác cung cấp Dịch Vụ, chấp thuận của Người Dùng đã được các bên thu thập theo Chính Sách Dữ Liệu này đối với Thông Tin Người Dùng đã thu thập trước thời điểm chấm dứt vẫn giữ nguyên hiệu lực độc lập đối với từng Bên.
 • Vui lòng đọc kỹ Chính Sách Dữ Liệu này, các điều khoản điều kiện tương ứng và các quy định khác (nếu có).
 1. Chính Sách Dữ Liệu này không áp dụng cho bất kỳ sản phẩm, dịch vụ, trang web hoặc nội dung nào được cung cấp bởi bên thứ ba hoặc có sử dụng Chính Sách Dữ Liệu riêng.
 2. “Thông Tin Người Dùng” là các loại dữ liệu cá nhân, bao gồm cả thông tin cơ bản và thông tin nhạy cảm, như được quy định bởi pháp luật hiện hành. Đây là những thông tin liên quan đến Người Dùng hoặc những dữ liệu mà có thể sử dụng để xác định và nhận dạng Người Dùng. Ví dụ, thông tin này có thể bao gồm tên, quốc tịch, số điện thoại, chi tiết về thẻ thanh toán và ngân hàng, sở thích cá nhân, địa chỉ email, địa điểm, hình ảnh, thông tin đăng ký kinh doanh, số CMND/thẻ căn cước công dân, ngày sinh, tình trạng hôn nhân, thông tin bảo hiểm, lịch sử giao dịch, lịch sử truy cập, hành trình khách hàng, địa chỉ, định vị, hình ảnh cửa hàng và thông tin về địa điểm kinh doanh của Người Dùng. Ngoài ra, trong một số trường hợp, có thể thu thập các thông tin nhạy cảm về chủng tộc, tình trạng sức khỏe, tôn giáo, quan điểm chính trị và dữ liệu sinh trắc học, nếu điều này cần thiết.
 3. Người Dùng đã đọc, hiểu, và chấp nhận toàn bộ nội dung của Chính Sách Dữ Liệu này. Công ty có quyền thay đổi, bổ sung, hoặc cập nhật Chính Sách này vào bất kỳ thời điểm nào. Vui lòng kiểm tra thường xuyên Chính Sách bảo mật này để cập nhật với mọi thay đổi hoặc điều chỉnh. Việc Người Dùng tiếp tục sử dụng, truy cập Nền Tảng, hoặc sử dụng các Dịch Vụ sẽ được hiểu là Người Dùng đồng ý với mọi thay đổi, bổ sung, hoặc cập nhật trong Chính Sách Dữ Liệu này.
 4. Người dùng có quyền từ chối sử dụng dịch vụ hoặc truy cập, sử dụng Nền Tảng của Chúng tôi nếu người dùng không đồng ý cho phép Chúng tôi xử lý dự liệu của người dùng như những quy định trong chính sách này.
 5. Các khái niệm trong Chính Sách Dữ Liệu này áp dụng như nhau cho cả dạng số ít và số nhiều của các thuật ngữ được định nghĩa. Các từ “bao gồm” sẽ được coi là đi kèm với cụm từ “không giới hạn”.
 6. Người Dùng hiểu rằng theo quy định pháp luật hiện hành, chúng tôi có trách nhiệm thu thập, sử dụng, hoặc lưu trữ Thông Tin Người Dùng trong một số tình huống cụ thể, bao gồm nhưng không giới hạn việc yêu cầu, tư vấn, đề xuất, hoặc yêu cầu từ các cố vấn pháp lý hoặc tuân thủ các quy định pháp luật, tài liệu dưới quyền pháp lý, hoặc yêu cầu từ các cơ quan chính phủ hoặc các cơ quan có thẩm quyền tại Việt Nam hoặc quốc gia khác. Các nhiệm vụ này bao gồm, nhưng không giới hạn, việc công bố thông tin, báo cáo theo quy định pháp luật liên quan đến khuyến mại, lưu trữ hồ sơ, kiểm toán, tiến hành điều tra và giải quyết khiếu nại hoặc tranh chấp, thực hiện các điều khoản và thỏa thuận khác, cũng như bảo vệ quyền và tài sản của chúng tôi trong trường hợp có khiếu nại hoặc tranh chấp.

II. Thông Tin Người Dùng được chúng tôi thu thập

Chúng tôi thu thập Thông Tin Người Dùng cần thiết trong quá trình cung cấp/sử dụng Dịch Vụ cho/từ người dùng.

Các loại thông tin được chúng tôi thu thập và hình thức thu thập thông tin như sau:

 1. Thông tin người dùng cung cấp cho chúng tôi: Chúng tôi thu thập bất kỳ thông tin nào người dùng cung cấp liên quan đến Dịch Vụ.
 • Trong các trường hợp, bao gồm: (I đăng ký mở tài khoản, đăng nhập, tương tác với các tính năng, đăng ký/ sử dụng các Dịch Vụ trên Nền tảng, hoặc từ đối tác thứ 3 thông qua Nền tảng chúng tôi; (ii) Khi sử dụng bất kỳ chức năng nào có sẵn trên Nền tảng; (iii) sử dụng chức năng sinh trắc học để nhận diện Người Dùng, xác thực giao dịch; (iv) sử dụng chức năng chia sẻ thông tin vị trí, tải hình ảnh, video, chụp ảnh có thông tin chia sẻ vị; (v) thông qua các cuộc gọi chăm sóc khách hàng, giới thiệu, quảng bá, góp ý, khiếu nại, và/hoặc (vi) thực hiện các khảo sát, điều tra,… (vii) Khi gửi thông tin cá nhân của người dùng cho chúng tôi vì bất kỳ lý do gì.
 • Các loại thông tin thu thập (bao gồm, nhưng không giới hạn): (i)Thông tin tài khoản như họ và tên, địa chỉ, giới tính, ngày sinh, ảnh hồ sơ, số điện thoại di động, danh bạ điện thoại ; (ii) Dữ liệu khi truy cập và/hoặc sử dụng Nền tảng như địa chỉ IP, các thông tin về trình duyệt, các địa chỉ đã truy cập trên Nền tảng, thời gian người dùng hoạt động trên Nền tảng của chúng tôi; (iii) Dữ liệu về thông tin thiết bị sử dụng Nền tảng như loại thiết bị, hệ điều hành, phiên bản hệ điều hành; (iv) Dữ liệu về vị trí như vị trí thiết bị của người dùng và/hoặc bất kỳ thông tin vị trí nào được chia dưới dạng hình ảnh hoặc video được tải lên Nền tảng; (v) Bất kỳ thông tin, dữ liệu nào khác được tiết lộ bởi người dùng khi người dùng đăng nhập, sử dụng các Dịch vụ và các Nền tảng của chúng; (vi) Bất kỳ dữ liệu, thông tin tổng hợp khác về nội dung người dùng sử dụng; (vii) Các thông tin được chia sẻ từ đối tác thứ 3 khi người dùng chấp nhận sử dụng dịch vụ cung cấp bởi các đối tác này thông qua Nền tảng của chúng tôi; (viii) Dữ liệu về các bên cung cấp/sử dụng/mua bán dịch vụ, hàng hóa cho Người Dùng, thông tin giao dịch mà Người Dùng và khách hàng của Người Dùng thực hiện trên Nền Tảng và tại địa điểm kinh doanh của Người Dùng (như chủng loại, đặc điểm, mã số, hình ảnh, giá bán, số lượng hàng hóa, dịch vụ được giao dịch và số lượng tồn kho, địa điểm, thời gian giao dịch, các chính sách hỗ trợ và khuyến mại áp dụng với hàng hóa, dịch vụ đó), phương thức thanh toán của Người Dùng và khách hàng của Người Dùng.
 • Người Dùng theo đây hiểu và đồng ý rằng, các cuộc gọi, tin nhắn và/hoặc các hình thức liên hệ khác từ và/hoặc tới chúng tôi sẽ được lưu trữ dưới hình thức bao gồm nhưng không giới hạn ghi âm, ghi hình, tự động hoặc chủ động, nhằm hỗ trợ giải quyết yêu cầu, cập nhật hệ thống thông tin, nâng cao chất lượng dịch vụ và các mục đích hợp pháp khác.
 • Người Dùng có trách nhiệm đảm bảo những thông tin Người Dùng cung cấp là đầy đủ, chính xác, không gây hiểu lầm và luôn cập nhật thông tin nhằm đảm bảo quyền lợi của Người Dùng theo quy định của việc cung cấp/sử dụng Dịch Vụ tương ứng. Công Ty không chịu trách nhiệm trong trường hợp Người Dùng cung cấp không chính xác hoặc không đầy đủ theo quy định của Dịch Vụ.
 • Đối với Những Người Dùng là cá nhân dưới 16 tuổi, yêu cầu chắc chắn rằng họ đã thông báo chi tiết tới phụ huynh hoặc người giám hộ của họ về các điều khoản trong Chính Sách Dữ Liệu này. Và phải có sự chấp thuận và đồng ý hoàn toàn từ phía cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp về việc cung cấp Thông Tin Người Dùng cho Công Ty, và đồng thời cha mẹ hoặc người giám hộ đồng ý và cam kết tuân thủ theo những điều khoản trong Chính Sách Dữ Liệu này, cũng như chịu trách nhiệm cho hành vi của Những Người Dùng dưới 16 tuổi mà họ giám hộ. Công Ty được ủy quyền từ chối truy cập vào Nền Tảng hoặc cung cấp/sử dụng các Dịch Vụ liên quan nếu có căn cứ cho rằng Người Dùng là cá nhân dưới 16 tuổi và chưa có sự đồng ý và chấp thuận như đã đề cập từ cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp.
 • Trong trường hợp Người Dùng cung cấp thông tin của bên thứ ba, Người Dùng cam đoan và bảo đảm rằng Người Dùng đã thông báo cho bên thứ ba biết rõ các nội dung tại Chính Sách Dữ Liệu này và đã có được đầy đủ sự đồng ý và chấp thuận của bên thứ ba đó đối với việc Người Dùng cung cấp thông tin cho Công Ty và đối với việc Công Ty sử dụng các thông tin đó theo cách thức và quy định tại Chính Sách Dữ Liệu này.
 • Người Dùng bảo đảm và cam kết rằng các thông tin mà Người Dùng cung cấp cho Công Ty sẽ không nằm trong bất cứ loại thông tin nào sau đây: (i) bí mật nhà nước, (ii) bí mật kinh doanh; và (iii) bất cứ thông tin nào khác mà Người Dùng không được phép cung cấp theo quy định của pháp luật hoặc thỏa thuận bảo mật.
 • Việc cung cấp Thông Tin Người Dùng cho chúng tôi không phải là một yêu cầu của pháp luật, yêu cầu theo hợp đồng, hoặc một điều kiện để ký kết hợp đồng. Người dùng không bắt buộc phải cung cấp Thông Tin Người Dùng mà chúng tôi đã yêu cầu. Tuy nhiên, nếu người dùng chọn không làm như vậy, trong nhiều trường hợp, chúng tôi sẽ không thể cung cấp cho/sử dụng từ người dùng các Dịch Vụ của chúng tôi hoặc đáp ứng các yêu cầu mà Người Dùng có thể có được.
 1. Thông tin tự động: Chúng tôi tự động thu thập một số loại thông tin nhất định khi Người Dùng tương tác với Dịch Vụ.
 2. Thu thập và sử dụng Cookies
 • Công Ty có thể sử dụng các phương thức tự động, như tập tin cookie, tập tin chỉ báo, công cụ định danh quảng cáo hoặc các phương pháp tự động khác (gọi chung là “Cookies”) có liên quan đến việc sử dụng Nền Tảng cho mục đích nâng cao trải nghiệm Người Dùng trong quá trình sử dụng Dịch Vụ, thông qua các tính năng cụ thể sau đây:
 • Nhận diện người dùng khi người dùng đăng nhập sử dụng/cung cấp Dịch Vụ. Điều này cho phép chúng tôi cung cấp cho người dùng các đề xuất, hiển thị nội dung được cá nhân hóa và cung cấp các tính năng và dịch vụ tùy chỉnh khác.
 • Lưu các tùy chọn mà người dùng đã chấp thuận. Điều này cho phép chúng tôi tôn trọng những điều người dùng thích và không thích, chẳng hạn như tùy chọn ngôn ngữ và cấu hình của người dùng.
 • Tiến hành nghiên cứu và phân tích để cải thiện dịch vụ của chúng tôi.
 • Ngăn chặn hành vi gian lận.
 • Cải thiện an ninh.
 • Cung cấp nội dung, bao gồm quảng cáo, có liên quan đến sở thích của người dùng trên các trang web của chúng tôi và trang web của bên thứ ba.
 • Đo lường và phân tích chất lượng của các Dịch Vụ.
 • Cookies cho phép người dùng tận dụng một số tính năng cần thiết của chúng tôi. Ví dụ, nếu người dùng chặn hoặc từ chối Cookies của chúng tôi, người dùng sẽ không thể sử dụng một số sản phẩm, dịch vụ nhất định yêu cầu người dùng đăng nhập hoặc người dùng có thể phải tự tay điều chỉnh một số tùy chọn hoặc cài đặt ngôn ngữ mỗi khi người dùng truy cập lại Nền Tảng.
 • Các bên thứ ba được chấp thuận cũng có thể đặt Cookies thu thập Thông Tin Người Dùng khi người dùng tương tác với các Dịch Vụ. Các bên thứ ba này thường bao gồm các công cụ tìm kiếm, nhà cung cấp dịch vụ đo lường và phân tích, mạng xã hội và các công ty quảng cáo. Các bên thứ ba sử dụng Cookies trong quá trình cung cấp nội dung, bao gồm quảng cáo liên quan đến sở thích của người dùng, để đo lường hiệu quả của quảng cáo và thực hiện một số dịch vụ thay mặt cho chúng tôi. Các bên thứ ba có thể liên kết Thông Tin Người Dùng họ thu thập với Thông Tin Người Dùng khác mà họ có về Người Dùng từ các nguồn khác. Chúng tôi không cần thiết có quyền truy cập hoặc kiểm soát Cookies họ sử dụng
 • Người dùng có thể quản lý và xóa cookies thông qua cài đặt trình duyệt hoặc thiết bị của người dùng. Tuy nhiên, vui lòng lưu ý rằng nếu người dùng thực hiện thao tác này có thể không sử dụng được các chức năng đầy đủ của Nền tảng hoặc các Dịch vụ của chúng tôi.
 1. Thu thập thông tin tại địa điểm vật lý: Chúng tôi có thể, tự mình hoặc thông qua các đối tác, nhà thầu, nhà cung cấp dịch vụ, tiến hành thu thập các thông tin, hình ảnh về địa điểm kinh doanh và hoạt động kinh doanh của Người Dùng, bao gồm nhưng không giới hạn ở định vị vị trí địa điểm kinh doanh, đặc điểm giao thông, bài trí xung quanh địa điểm kinh doanh, biển hiệu, thiết kế, phương thức trang trí và bày biện của địa điểm kinh doanh, mật độ khách hàng, loại hàng hóa và dịch vụ được cung cấp và các thông tin, hình ảnh khác tại địa điểm của Người Dùng.
 2. Thông tin từ các nguồn khác: Chúng tôi có thể thu thập Thông Tin Người Dùng từ các nguồn khác, bao gồm nhà cung cấp dịch vụ, đối tác, các chương trình giới thiệu, khi Người Dùng thêm thông tin của người thứ ba trong các cuộc khảo sát, điều tra, chương trình khuyến mại hay các hình thức tương tự và các nguồn công khai có sẵn. Khi chúng tôi thu thập Thông Tin Người Dùng từ các nguồn khác, chúng tôi đảm bảo rằng dữ liệu đó được chuyển đến chúng tôi phù hợp theo luật pháp hiện hành.

III. Cách thức chúng tôi lưu trữ và bảo vệ Thông Tin Người Dùng

Tại Công Ty, bảo mật là ưu tiên cao nhất của chúng tôi. Mọi Thông Tin Người Dùng đều được lưu giữ và bảo mật bởi hệ thống của Công Ty hoặc đơn vị cung cấp dịch vụ cho Công Ty theo quy định của pháp luật và Chính Sách Dữ Liệu này.

IV. Cách thức chúng tôi sử dụng Thông Tin Người Dùng

 1. Người Dùng tại đây đồng ý rằng Các Thông Tin Người Dùng được thu thập theo Chính Sách Dữ Liệu này sẽ được đăng tải và được sử dụng theo chấp thuận của Người Dùng đối với chúng tôi cho các Mục Đích được nêu tại Mục 3 dưới đây.
 2. Chúng tôi không có chính sách hoặc thông lệ cung cấp Thông Tin Người Dùng cho bất kỳ tổ chức hoặc công ty nào khác nhằm mục đích tiếp thị trực tiếp của họ hoặc bất kỳ bên thứ ba nào khác hoặc bất kỳ mục đích nào khác trừ các trường hợp sử dụng thông tin được quy định tại Chính Sách Dữ Liệu này.
 3. Chúng tôi Xử Lý Thông Tin Người Dùng để cung cấp các sản phẩm, Dịch Vụ đồng thời đảm bảo việc sử dụng an toàn, liên tục và đầy đủ các tính năng của Dịch Vụ của Người Dùng (“Mục Đích”), bao gồm việc duy trì, cải thiện các sản phẩm, Dịch Vụ và bảo vệ, nâng cao trải nghiệm Người Dùng, ví dụ như:
 • Để xác minh danh tính người dùng;
 • Để liên hệ cho mục đích hỗ trợ cung cấp Dịch vụ của chúng tôi;
 • Để cung cấp thông tin chính thức cho người mua liên hệ với người dùng khi bán hàng;
 • Để kiểm tra và đánh giá dữ liệu trên Nền tảng của chúng tôi;
 • Để nhận diện người dùng và quản lý thông tin tài khoản;
 • Để xác định người dùng truy cập trên Nền tảng;
 • Để phát hiện và ngăn chặn hoạt động gian lận;
 • Để tiến hành các hoạt động nghiên cứu tiếp thị;
 • Để nghiên cứu và phân tích thông tin nhân khẩu họ;
 • Để gửi các thông báo mà chúng tôi cho rằng cần thiết hoặc người dùng sẽ quan tâm, trừ khi người dùng từ chối nhận những thông báo này;
 • Để phân tích và đánh giá giúp cải thiện và nâng cấp Dịch vụ của chúng tôi;
 • Việc lưu trữ lịch sử hội thoại được chúng tôi thực hiện trong một khoảng thời gian nhất định phù hợp với quy định pháp luật tùy từng thời điểm để phục vụ cho việc quản lý nội dung và cải thiện trải nghiệm của người dùng;
 • Và bất kỳ mục đích nào mà chúng tôi thông báo cho người dùng tại thời điểm xin sự cho phép của người dùng.

Đối với các mục đích sử dụng Thông Tin Người Dùng không được đề cập ở trên và/hoặc cần sự đồng ý cụ thể của người dùng, chúng tôi sẽ xin chấp thuận của người dùng về việc sử dụng Thông Tin Người Dùng cho một mục đích cụ thể nào đó khi chúng tôi liên hệ với người dùng.

V. Cách thức chúng tôi chia sẻ Thông Tin Người Dùng

 1. Thông Tin Người Dùng là một phần quan trọng trong hoạt động của chúng tôi, và chúng tôi không bán Thông Tin Người Dùng cho một bên khác. Chúng tôi chỉ chia sẻ Thông Tin Người Dùng cho Mục Đích theo Chính Sách Dữ Liệu này. Các bên được chia sẻ quyền truy cập Thông Tin Người Dùng phải cam kết tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của pháp luật và các quy định liên quan tại Chính Sách Dữ Liệu này. Theo đó, Thông Tin Người Dùng có thể được chia sẻ cho các đối tượng và trong các trường hợp dưới đây:
 • Thực hiện theo yêu cầu của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, hoặc theo quy định của pháp luật;
 • Chia sẻ Thông Tin Người Dùng với Người Dùng khác trong trường hợp Người Dùng sử dụng công cụ tương tác trên Nền Tảng;
 • Cung cấp, chia sẻ Thông Tin Người Dùng với đối tác theo yêu cầu hoặc xác nhận của Người Dùng, thông qua bất kỳ hình thức các phương tiện điện tử trên Nền Tảng hoặc các hình thức khác.
 1. Chúng tôi có thể cung cấp Thông Tin Người Dùng cho các nhà cung cấp, chuyên gia tư vấn, đối tác tiếp thị, công ty nghiên cứu và nhà cung cấp dịch vụ hoặc đối tác kinh doanh khác. Điều này bao gồm nhưng không giới hạn ở: bộ phận xử lý thanh toán và bộ phận hỗ trợ; dịch vụ chống rửa tiền; nhà cung cấp dịch vụ máy chủ, dịch vụ công nghệ thông tin, nhà cung cấp lưu trữ đám mây; đối tác quảng cáo và nhà cung cấp nền tảng quảng cáo; nhà cung cấp phân tích dữ liệu; các đối tác nghiên cứu, bao gồm cả những người thực hiện khảo sát hoặc dự án nghiên cứu hợp tác với Công Ty hoặc thay mặt Công Ty; đối tác bảo hiểm, tài chính và ngân hàng; nhà sản xuất, nhà cung cấp, nhà phân phối các dịch vụ, hàng hóa, vật phẩm được cung cấp cho Người Dùng trong phạm vi Dịch Vụ
 2. Trao đổi, cung cấp, chia sẻ Thông Tin Người Dùng cho các bên thứ ba là cố vấn, chuyên gia, nhà cung cấp dịch vụ, nhà thầu phụ của Công Ty: Công Ty có thể chuyển Thông Tin Người Dùng cho các cố vấn, chuyên gia và nhà thầu phụ để triển khai các công việc, dịch vụ phù hợp với mục đích sử dụng.
 3. Cung cấp, chia sẻ, hiển thị một số Thông Tin Người Dùng (bao gồm nhưng không giới hạn ở thông tin địa điểm, thông tin liên lạc và hình ảnh cửa hàng, hàng hóa, dịch vụ của Người Dùng) đến khách hàng, đối tác của Công Ty và công ty trên Ứng Dụng TeteShop và các website, nền tảng khác của Công Ty nhằm thực hiện các chương trình khuyến mại, hợp tác, trưng bày, truyền thông, giới thiệu và cung cấp sản phẩm/dịch vụ của Người Dùng, của Công Ty; thực hiện các chương trình khác nhằm thúc đẩy, quảng bá hoạt động kinh doanh của Công Ty và Người Dùng.
 4. Chuyển nhượng doanh nghiệp: Trong quá trình phát triển kinh doanh, chúng tôi có thể bán hoặc mua các doanh nghiệp hoặc dịch vụ khác. Trong các giao dịch như vậy, Thông Tin Người Dùng nói chung là một trong những tài sản kinh doanh được chuyển nhượng nhưng vẫn phải tuân theo các quy định của Chính Sách Dữ Liệu này (hoặc khi được khách hàng chấp thuận). Ngoài ra, trong trường hợp Công Ty hoặc phần lớn tài sản của Công Ty được một công ty khác mua, Thông Tin Người Dùng sẽ đương nhiên trở thành một trong những tài sản được chuyển nhượng.
 5. Tiết lộ tài khoản và Thông Tin Người Dùng khi chúng tôi tin rằng việc đó là phù hợp để tuân thủ pháp luật, để thực thi hoặc áp dụng các điều khoản và thỏa thuận khác của chúng tôi hoặc để bảo vệ quyền, tài sản hoặc an ninh của chúng tôi, Người Dùng, hoặc bất kỳ người nào khác. Các công việc nêu trên có thể bao gồm việc trao đổi thông tin với các công ty và tổ chức khác để ngăn chặn và phát hiện gian lận và giảm rủi ro.
 6. Trong các trường hợp khác, người ung sẽ nhận được thông báo khi Thông Tin Người Dùng có thể được chia sẻ với bên thứ ba và người ung sẽ có quyền không chấp thuận việc chia sẻ thông tin.

VI. Quyền của người dùng và cách thức thực hiện quyền

 1. Người dùng có thể xem, cập nhật và xóa một số thông tin nhất định về tài khoản và các tương tác của người dùng với Dịch Vụ. Nếu người dùng không thể tự truy cập hoặc cập nhật thông tin của mình, người dùng luôn có thể liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ. Ngoài ra, người dùng có thể yêu cầu chúng tôi thực hiện các quyền khác của mình theo quy định pháp luật bằng cách liên hệ với chúng tôi qua các kênh hỗ trợ dưới đây.
 2. Người dùng có nhiều lựa chọn về việc thu thập và sử dụng Thông Tin Người Dùng. Nhiều Dịch Vụ bao gồm chức năng cho phép người dùng tùy chọn về cách thông tin của người dùng đang được sử dụng. Người dùng có thể chọn không cung cấp một số thông tin nhất định, nhưng sau đó người dùng có thể không tận dụng được một số Dịch Vụ. Vui lòng thực hiện theo hướng dẫn của Công Ty tại từng thời điểm.
 3. Thông tin tài khoản: Nếu người dùng muốn bổ sung, cập nhật hoặc xóa thông tin liên quan đến tài khoản của mình, vui lòng thực hiện theo hướng dẫn của Công Ty tại từng thời điểm.
 4. Trình duyệt và thiết bị: Tính năng Trợ giúp trên hầu hết các trình duyệt và thiết bị sẽ cho người dùng biết cách ngăn trình duyệt hoặc thiết bị của mình chấp nhận Cookies mới, làm thế nào để trình duyệt thông báo cho người dùng khi người dùng nhận được Cookies mới hoặc cách tắt hẳn chức năng Cookies.

VII. Thông tin liên lạc, thông báo và sửa đổi

 1. Hoạt động kinh doanh của chúng tôi liên tục thay đổi và Chính Sách Dữ Liệu này cũng có thể được sửa đổi. Người dùng nên truy cập và kiểm tra Nền Tảng thường xuyên để cập nhật những thay đổi gần nhất. Công Ty có quyền sửa đổi, cập nhật hoặc điều chỉnh các điều khoản của Chính Sách Dữ Liệu này bất cứ lúc nào bằng cách công bố Chính Sách Dữ Liệu cập nhật trên Nền Tảng liên quan. Bằng cách tiếp tục sử dụng Dịch Vụ sau khi có các sửa đổi, cập nhật hoặc điều chỉnh Chính Sách Dữ Liệu này, Người Dùng biểu thị sự chấp nhận các sửa đổi, cập nhật hoặc điều chỉnh đó.
 2. Nếu người dùng có bất kỳ câu hỏi nào về bảo mật thông tin tại Công Ty hoặc muốn liên hệ với đơn vị kiểm soát thông tin của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi và chúng tôi sẽ cố gắng trả lời câu hỏi của người dùng. Người dùng cũng có thể liên hệ với chúng tôi theo số hotline: 098690870 hoặc email đến địa chỉ: info@netstars.vn.